Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG

  Bài 9. Tính định thức một ma trận Vuông!

  Share

  peterdrew
  Nhập môn
  Nhập môn

  Tổng số bài gửi: 19
  Points: 25
  Join date: 09/07/2010
  Age: 30
  Đến từ: Viện Vũ khí_Bộ Quốc phòng

  Bài 9. Tính định thức một ma trận Vuông!

  Bài gửi  peterdrew on Fri Jul 09, 2010 9:02 pm

  Vấn đề thao tác với Ma trận đã đòi hỏi các bạn phải quan tâm nhiều; hôm nay Peter đưa cho các bạn một code mà tính Định thức một ma trận vuông có cấp bất kỳ!
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void nhapmat(float a[][100],int n);
  void xuatmat(float a[][100],int n);
  float det(float a[][100],int n);
  void main()
  {
    float a[100][100];int n;
    printf("\nCHAO MUNG CAC BAN DEN VOI CHUONG TRINH TINH DINH THUC");
    printf("\nNhap cap cua ma tran ");
    scanf("%d",&n);
    nhapmat(a,n);
    printf("\n");
    xuatmat(a,n);
    printf("\n");
    printf("Dinh thuc cua ma tran La:%4.2f ",det(a,n));
    printf("\nGood bye!");
    getch();
  }
  // ham nhap ma tran
  void nhapmat(float a[][100],int n)
  {
      for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<n;j++)
        {
        printf("a[%d][%d]= ",i+1,j+1);
        scanf("%f",&a[i][j]);
        }
  }
  //Ham xuat ma tran
  void xuatmat(float a[][100],int n)
  {
      for(int i=0;i<n;i++)
      {
      for(int j=0;j<n;j++) printf("%4.2f ",a[i][j]);
      printf("\n");
      }
  }
  // ham tinh dinh thuc
  float det(float a[][100],int n)
  {
      int i,j,k,dem=0,kt;
      float b[100],h,det=1,c[100];
      for(i=0;i<n-1;i++)
      {
        if(a[i][i]==0)
        {
        kt=0;
        for(j=0;j<n;j++)
            if(a[i][j]!=0)
            {
              for(k=0;k<n;k++)
              {// Doi cot j voi cot i
                c[k]=a[k][i];
                  a[k][i]=a[k][j];
                  a[k][j]=c[k];
                }
              dem++;// dem so lan doi cot
              kt++;// Kiem tra xem co so 0 o dong i cot j
              break;
            }
        }
      if(kt==0) return 0;
      b[i]=a[i][i];
      for(j=0;j<n;j++) a[i][j]=a[i][j]/b[i];//tao so 1 o dong i,cot i
      for(j=i+1;j<n;j++)
      {
        h=a[j][i];
        for(k=0;k<n;k++) a[j][k]=a[j][k]-h*a[i][k];//lay dong thu j-h*dong i
      }
      }
  b[n-1]=a[n-1][n-1];
  for(i=0;i<n;i++) det=det*b[i];// Nhan cac so da lay ra ngoai dinh thuc
  if(dem%2==0) return det;
  else return -det;
  }

   Hôm nay: Wed Apr 23, 2014 5:54 pm