Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG

  Cài đặt Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss trên ngôn ngữ lập trình C

  Share

  admin
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi: 1203
  Points: 2998
  Join date: 11/11/2009
  Age: 32
  Đến từ: Cần Thơ

  Cài đặt Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss trên ngôn ngữ lập trình C

  Bài gửi  admin on Thu Jun 23, 2011 3:31 pm

  Cài đặt Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss trên ngôn ngữ lập trình C
  Code:
  #include "math.h"
  #include "conio.h"
  #include "iostream.h"

  /*Nhap ma tran he so*/
  double**NhapMaTran(int n){
     double**Temp;
     *Temp = new double[n];
     for(int i = 0; i<n; i++){
        Temp[i] = new double[n+1];
        for(int j = 0; j<=n; j++){
           if(j!=n)
              cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
           else
              cout<<"b["<<i<<"] = ";
           cin>>Temp[i][j];
        }
     }
     return Temp;
  }

  /*Xuat ma tran*/
  void XuatMaTran(double**A, int n) {
     for(int i=0 ; i<n; i++){
        cout<<endl;
        for(int j=0 ; j<=n; j++)
           cout<<A[i][j]<<"\t";
     }
  }

  /*Xuat he phuong trinh tuyen tinh */
  void XuatHPT(double**A, int n) {
     for(int i=0 ; i<n; i++){
        cout<<endl<<A[i][0]<<".x0";
        for(int j=1 ; j<n; j++) {
           if(A[i][j]<0)
              cout<<"\t"<<A[i][j]<<".x"<<j;
           else
              cout<<"\t+"<<A[i][j]<<".x"<<j;
        }
        cout<<"\t = "<<A[i][n];
     }
  }

  void Exit(){
     asm {
        mov ah,4ch
        int 21h
     }
  }

  /*Chuong Trinh Chinh*/
  void main(){
     clrscr();
     int n;
     cout<<"Nhap Cap Cua Ma Tran n = ";
     cin>>n;
     double**A = NhapMaTran(n);
     //XuatMaTran(A,n);
     XuatHPT(A,n);
     A = NULL;
     getch();
     Exit();
  }

   Hôm nay: Fri Apr 25, 2014 10:52 am