Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG

  Cây tổng quát - Chiều cao của cây

  Share

  admin
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi: 1203
  Points: 2998
  Join date: 11/11/2009
  Age: 32
  Đến từ: Cần Thơ

  Cây tổng quát - Chiều cao của cây

  Bài gửi  admin on Mon Apr 19, 2010 10:34 am

  XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO CỦA CÂY TỔNG QUÁT


  Chiều cao của cây là chiều cao của nút gốc tới nút lá với chiều cao là cao nhất.
  Ý tưởng:
   - Xác định độ sâu của 1 nút bất kỳ.
   - Tính độ sâu của tất cả các nút trên cây, tìm ra độ sâu lớn nhất đó chính là chiều cao của cây.


  Xét cấu trúc dữ liệu của cây tổng quát.
  Code:
  #define MAXLENGTH 100   //chi so toi da cua mang
  #define NIL -1
  typedef char DataType;
  typedef int Node;
  typedef struct {
     DataType Data[MAXLENGTH];   //Luu gia tri cua nut
     Node Parent[MAXLENGTH];      //Cha cua nut i se luu o vi tri i trong mang
     int MaxNode;
  }Tree;

  Hàm tính độ sâu của một nút.
  Code:
  //Do sau cua node p
  int DepthNode(Node p, Tree T) {
     if(p>=0|| p<T.MaxNode) {
        int temp = 0;
        while(p!=Root(T)) {
           p = T.Parent[p];
           temp++;
        }
        return temp;
     }
     else
        return NIL;
  }

  Hàm tính chiều cao của cây.
  Code:
  int HeightTree(Tree T) {
     int Max = NIL;
     for(int i = T.MaxNode-1; i>=0; i--)
        if(Max < DepthNode(i,T))
           Max = DepthNode(i,T);
     return Max;
  }

  Chương trình minh họa.
  Code:
  /* Chuong trinh cai dat cay tong quat bang mang - tinh chieu cao cua cay*/
  #include "conio.h"
  #include "stdio.h"

  #define MAXLENGTH 100   //chi so toi da cua mang
  #define NIL -1
  typedef char DataType;
  typedef int Node;
  typedef struct {
     DataType Data[MAXLENGTH];   //Luu gia tri cua nut
     Node Parent[MAXLENGTH];      //Cha cua nut i se luu o vi tri i trong mang
     int MaxNode;
  }Tree;

  //Khoi tao cay rong
  void MakeNull_Tree (Tree *T)
  {
     (*T).MaxNode=0;
  }
  //Kiem tra cay rong
  int EmptyTree(Tree T)
  {
     return T.MaxNode == 0;
  }
  //Xac dinh nut cha cua nut tren cay
  Node Parent(Node n,Tree T)
  {
     if (EmptyTree(T) || (n>T.MaxNode-1))
        return NIL;
     else
        return T.Parent[n];
  }
  //Xac dinh gia tri cua nut tren cay
  DataType Label_Node(Node n,Tree T)
  {
     if (!EmptyTree(T) && (n<=T.MaxNode-1))
        return T.Data[n];
     else
        return 13;  //ky ty Enter
  }
  //Xac dinh nut goc trong cay
  Node Root(Tree T)
  {
     if (!EmptyTree(T))
        return 0;
     else
        return NIL;
  }
  //Do sau cu nut p
  int DepthNode(Node p, Tree T) {
     if(p>=0|| p<T.MaxNode) {
        int temp = 0;
        while(p!=Root(T)) {
           p = T.Parent[p];
           temp++;
        }
        return temp;
     }
     else
        return NIL;
  }
  //Chieu cao cua cay
  int HeightTree(Tree T) {
     int Max = NIL;
     for(int i = T.MaxNode-1; i>=0; i--)
        if(Max < DepthNode(i,T))
           Max = DepthNode(i,T);
     return Max;
  }
  //Doc cay
  void ReadTree(Tree *T){
     int i;
     MakeNull_Tree(&*T);
     do {
        printf("Cay co bao nhieu nut? ");
        scanf("%d",&(*T).MaxNode);
     } while (((*T).MaxNode<1) || ((*T).MaxNode>MAXLENGTH));
     printf("Nhap nhan cua nut goc: ");
     fflush(stdin);
     scanf("%c",&(*T).Data[0]);
     (*T).Parent[0]=NIL; /* nut goc khong co cha */
     for (i=1;i<=(*T).MaxNode-1;i++){
        printf("Nhap cha cua nut %d: ",i);
        scanf("%d",&(*T).Parent[i]);
        printf("Nhap nhan cua nut %d: ",i);
        fflush(stdin);
        scanf("%c",&(*T).Data[i]);
     }
  }
  //Chuong trinh chinh
  void main(){
     clrscr();
     Tree T;   
     printf("Nhap du lieu cho cay tong quat\n");
     ReadTree(&T);
     if(HeightTree(T)!=NIL)
        printf("Chieu cao cua cay la: %d", HeightTree(T));
     else
        printf("Cay rong!!!");
     getch();
  }

   Hôm nay: Sat Apr 19, 2014 1:10 am